ก้าวสู่การเปิดห้องเรียนสู่ชุมชน OpenRajabhat

Submitted by admin on Sun, 08/12/2018 - 00:35
OpenRajabhat
youtube

การเรียนการสู่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน OpenRajabhat Model เป็นรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในระบบเปิด MOOC หรือ Massive Open Online Contents  ผ่านทางรายวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง พัฒนาเนื้อหาด้วยการใช้ Open edX platform ซึ่งได้ทดลองให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยรราชภัฏอุดรธานี เป็นแห่งแรกในการทดลองสร้างรายวิชาลงในระบบ MOOC นี้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ รายวิชาด้วยกัน และจะทำการขยายผลสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆในลำดับต่อไป