ก้าวสู่การเปิดห้องเรียนสู่ชุมชน OpenRajabhat

Submitted by admin on Sun, 08/12/2018 - 00:35

การเรียนการสู่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน OpenRajabhat Model เป็นรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน ในระบบเปิด MOOC หรือ Massive Open Online Contents  ผ่านทางรายวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง พัฒนาเนื้อหาด้วยการใช้ Open edX platform ซึ่งได้ทดลองให้อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยรราชภัฏอุดรธานี เป็นแห่งแรกในการทดลองสร้างรายวิชาลงในระบบ MOOC นี้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ รายวิชาด้วยกัน และจะทำการขยายผลสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆในลำดับต่อไป

Community Library

Submitted by admin on Tue, 06/26/2018 - 07:12

Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU) under the Royal patronage aims to serve people from the nearest community by providing Library services. All the knowledge from the community will be classified and search.